മൃഗസംരക്ഷണ വാര്‍ത്തകള്‍

നവംബര്‍ 9, 2012

കേരള ക്ഷീര കര്‍ഷക ഡാറ്റാബാങ്ക്.

Filed under: Databank — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 5:53 am
Tags: , ,

പ്രീയ ക്ഷീര കര്‍ഷകരെ,

നിങ്ങളുടെ ഡയറിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം രേഖപ്പെടുത്താംഇപ്രകാരം ക്ഷീര കര്‍ഷകരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ പരസഹായമില്ലാതെ ഓണ്‍ലൈനായി പുതുക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബാങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും പങ്കാളിയാകാം. മറ്റ് ക്ഷീരകര്‍ഷകരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാക്കാം, ഓണ്‍ലൈനായ കര്‍ഷകരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്ത് ആശയവിനിമയം നടത്താം, പശുക്കളെ വില്‍ക്കുവാനും വാങ്ങുവാനും മറ്റും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം തുടങ്ങി ഓണ്‍ലൈനായി നമുക്ക് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുന്നതെല്ലാം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാം. ഈ ഡാറ്റാ ബാങ്കില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും കര്‍ഷകരുമായി ആശയവിനിമയം ചാറ്റിലൂടെ സാധിക്കും. അനോണിമസ് ആയി മാത്രമെ ചാറ്റ് വിന്‍ഡോയില്‍പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു എന്നുമാത്രം. കേരളത്തിലെ വെറ്റിറനറി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ ഈ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.